Yleiset ehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Bug Bustersin ja ostajan väliseen kauppaan. Edellä mainittuihin kauppoihin voi sisältyä myös asiakaskohteessa suoritettavaa työtä.

1.2. Siltä osin kuin myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa tai seuraavissa sopimusehdoissa ei jostakin asiasta ole määrätty, sovelletaan sopimussuhteeseen Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä muita määräyksiä.

2. MYYJÄ

2.1. Myyjällä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Bug Bustersia.

3. Ostaja

3.1 Ostajalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa myyjä on solminut kauppaa, tavarantoimitusta ja/tai asennusta koskevan sopimuksen.

4. Tavara

4.1. Tavaralla tarkoitetaan Bug Bustersin kulloinkin tarjottavana ja myytävänä olevaa tuotetta ja/tai palvelua.

5. Sopimuksen syntyminen

5.1. Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen tavaran myyntiä tarkoittavan sopimusasiakirjan tai kaupasta on muutoin sovittu esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.

5.2. Sopimus katsotaan syntyneen myös silloin, kun myyjä on vastaanottanut tilauksen ja lähettänyt ostajalle tilausvahvistuksen. Myyjän on lähetettävä ostajalle tilausvahvistus viimeistään 2 päivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Tilausvahvistus ei saa sisältää ostajan tilauksesta ja siihen sisällytetyistä ehdoista poikkeavia ehtoja. Mikäli tilausvahvistukseen sisällytetään poikkeavia ehtoja, katsotaan vahvistus ostajalle tehdyksi tarjoukseksi.

5.3. Mikäli myyjä on tehnyt ostajalle kirjallisen tarjouksen, katsotaan sopimus syntyneeksi, kun ostaja on kirjallisesti ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Edellytyksenä on, että ostaja ilmoittaa myyjälle hyväksymisestään 7 päivän kuluessa tarjouksen vastaanottamisesta, mikäli tarjouksessa ei ole erikseen määrätty tarjouksen voimassaoloaikaa. Siltä osin kuin tarjoukseen annettu vastaus sisältää ehtoja, poikkeuksia, lisäyksiä tai muita tarjouksesta poikkeavia vaatimuksia, eivät poikkeamat sido myyjää. Tällaiset vastaukset katsotaan kaikilta osin vastatarjouksiksi, jotka myyjä voi vapaasti hyväksyä tai hylätä.

5.4. Mikäli myyjän ja ostajan välillä on sovittu ennakkomaksusta ja/tai vakuuden asettamisesta, katsotaan sopimus syntyneeksi vasta, kun ennakkomaksu on maksettu ja/tai vakuus asetettu.

6. YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN ENSISIJAISUUS

6.1. Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen sovelletaan näitä sopimusehtoja, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu.

6.2. Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös silloin, kun myyjä on siirtänyt sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1. Myyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Myyjän siirtäessä sopimuksen kolmannelle, tulee sen hyvissä ajoin ennen siirtoa ilmoittaa siitä ostajalle.

7.2. Ostajalla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle ainoastaan myyjän suostumuksella.

7.3. Myyjällä on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi alihankkijoita.

8. KAUPPAHINTA

8.1. Kauppaan sovelletaan kulloinkin voimassa olevia myyjän laatiman hinnaston mukaisia hintoja tai muutoin erikseen sovittua hintaa.

8.2. Hinnalla tarkoitetaan hintaa johon on lisätty kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Myyjän toimittamassa laskussa on eriteltynä hinta ja sille lisättävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hintamme on esitelty aina arvonlisäverollisina hintoina.

8.3 Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan huomioon hintaa lisäävänä tekijänä, jos muutos on saatettu voimaan siten, että sillä on vaikutusta myyjän toimitukseen.

9. MAKSUEHDOT

9.1. Maksut suoritetaan laskua vastaan kauppa- ja/tai toimitussopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti.

9.2. Ostajan on maksettava kauppahinta laskun osoittamassa tai muutoin sovitussa ajassa. Mikäli laskua ei makseta sovittuna eräpäivänä, on myyjä oikeutettu perimään 11 % viivästyskorkoa laskun eräpäivästä maksupäivään. Lasku katsotaan saapuneeksi ostajalle viimeistään 7 päivän kuluttua sen lähettämisestä ostajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

9.3. Mikäli tavara toimitetaan ostajalle useassa erässä, tulee ostajan maksaa erää vastaava kauppahinnan osa kunkin erän toimittamisen jälkeen ja myyjän toimittaa erää vastaava lasku ostajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

9.4. Myyjällä on oikeus periä ostajan maksuviivästystapauksissa laskutus-, käsittely- ja huomautusmaksut sekä perintäkulut.

9.5 Jos ostaja maksaa tuotteensa/palvelunsa osamaksulla, ostajan on noudatettava maksusuunnitelmaa. Jos ostaja ei maksa eräpäivänä sovittua erää, Bug Busters voi irtisanoa luottosopimuksen, jonka jälkeen koko tilauksen summa erääntyy heti maksettavaksi. Tällöin koko laskun eräpäiväksi merkitään ensimmäisen erälaskun eräpäivä sekä maksuehdoksi HETI. Myös maksamattomat laskut estävät takuukäsittelyt. Jos asiakas ei maksa erämaksuja ajallaan ja erämaksu irtisanotaan, takuu päättyy välittömästi.

9.6 Bug Busters hakee tarvittaessa oikeuden päätöksen maksamattomille laskuille lain puitteissa, josta ne menevät suoraan ulosottoon.

10. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

10.1. Mikäli toimitus- tai suunnitelmia muutetaan ja muutokset aiheuttavat kustannusten ja toimitusaikataulun muuttumisen, myyjä on oikeutettu samaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksen. Jos muutokset aiheuttavat toimitusaikataulun muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan lisäaikaa sovitulla tavalla. Kustannusten muuttumista ja lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti ostajan ja myyjän välillä.

11. OMISTUSOIKEUS

11.1. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.

11.2 Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä ostaja pysty toimittamaan kirjallisesta pyynnöstä huolimatta turvaavaa vakuutta, myyjä saa kieltää tavaran sekä palvelun toimittamisen, kiinnittämisen tai asentamisen asiakaskohteeseen ja kustannuksellaan erottaa hallintaansa ostajalle myymänsä tavarat.

12. SOPIMUKSEN sekä TILAUKSEN PURKAMINEN, PERUMINEN JA SOPIMUSSAKKO

12.1 Ostajalla on mahdollisuus peruttaa tilauksensa 7 pv ennen sovittua palvelun toimitusajankohtaa. Tätä kutsutaan peruuttamisoikeudeksi. Jos peruutus tehdään ostajan toimesta peruutusoikeuden jälkeen, vastaa tilaaja aina mahdollisista kustannuksista joita tilauksen peruutus on myyjälle perutuksellaan aiheuttanut. Myyjälle saattaa koitua erilaisia kustannuksia ennen tilauksen tai palvelun toimittamista. Nämä kustannukset ostaja korvaa myyjälle aina täysimääräisenä.

Myyjällä on myös oikeus veloittaa tilatun palvelun ja/tai tavaran myyntiarvosta vähintään 50% jos ostaja peruu tilauksensa peruutusoikeutensa jälkeen. Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa ajassa korjattu.

Jos Bug Busters tullut torjuntakohteeseen, eikä torjuntatoimia pystytä tekemään asiakkaasta johtuvista syistä tai jos torjuntakohteessa ei tehdä torjuntaa, koska kohteessa ei ole ilmoitettuja torjuttavia hyönteisiä, Bug Bustersilla on oikeus veloittaa koko sovitun torjunnan kustannukset täysimääräisenä matkakuluineen, vaikka torjuntaa ei kohteessa tehtäisiinkään. Korvaus on aina vähintään yhden (1) huoneen torjunnan hinta. Bug Busters varaa aina kokonaisen päivän torjuntaa varten, joten tällaisessa tapauksessa Bug Busters menettää 2 henkilön työpäivän , jota ei ole voitu myydä kolmannelle osapuolelle asiakkaan tekemän turhan varauksen vuoksi.

12.2 Jos tilaaja siirtää sovittua torjunnan ajankohtaa tilausvahvistuksen jälkeen yksipuolisesti, myyjällä on oikeus veloittaa asiakasta vähintään yhden huoneen torjunnan vastaavan summan hinnastomme mukaisesti tilaajalta. Varaus on estänyt myyjää myymästä kyseisen päivän torjuntaa kolmannelle osapuolelle, jolloin myyjälle on tullut yhden työpäivän verran kustannuksia torjunnan siirron vuoksi.

12.3 Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa, myyjällä on purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu.
12.4 Sopimuksen purkautuessa ostajasta johtuvasta syystä on ostaja velvollinen maksamaan kertakaikkisena sopimussakon määränä 50% sopimuksen tai kaupan arvon. Mikäli sopimus purkautuu myyjästä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus saada vahingonkorvausta välittömistä vahingoistaan.

13. LUOTTAMUKSELLISUUS

13.1. Osapuolet eivät saa antaa kauppaa koskevia tietoja kolmannelle ilman toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
13.2 Osapuolet eivät myöskään saa käyttää sopimusta tai toisen osapuolen nimeä markkinoinnissa ilman toisen lupaa.

14. LÄMPÖTORJUNNAN TAKUU

14.1 Bug Busters myöntää lämpötorjunnalle 120 päivän tyytyväisyystakuun. Takuun ehtona on, että asiakas on toiminut myyjän toimittamien ohjeiden mukaisesti. Takuu lasketaan alkaneeksi ensimmäisestä lämpötorjunnasta. Takuu koskee ainoastaan niitä tiloja, joihin lämpötorjunta on tehty. Jos lämpötorjunnan ulkopuolisista tiloista löytyy luteita, raukeaa takuu myös lämpötorjuttavista tiloista.

14.2 Jos luteet ovat todistettavasti talon rakenteissa, takuuta ei voida myöntää.

14.3 Jos luteet ovat tuleet pieneläinten (lepakko, hiiri, rotta, orava, lintu ym) mukana talon rakenteisiin, takuuta ei myönnetä.

14.4 Jos luteet leviävät taloyhtiössä, niin takuuta ei voida myöntää, koska luteet saattavat tulla huoneistoon uudelleen naapurista.

14.5 Takuukäsittely tehdään kiinni otettua elävää ludetta vastaan (ota elossa oleva lude kiinni ja laita purkkiin). Kuollut lude ei kelpaa todisteeksi, koska niitä saattaa tippua esimerkiksi sängyn rakenteista lattialle lämpötorjunnan seurauksena, jopa kuukausia lämpötorjunnan jälkeen. Takuukäsittely tehdään niin pian kuin se vain on mahdollista, mutta viimeistään 7pv asiakkaan ilmoituksesta.

14.2 Lämpötorjunnan takuu ei koske hotelleja, motelleja, hostelleja, Air BnB, yhteisasumis huoneistoja eikä myöskään huoneistohotelleja. Takuu ei siis koske sellaisia asuntoja / huoneistoja, jossa asukkaat vaihtuvat tiheään. Takuu myönnetään ainoastaan normaaleille asuinhuoneistoille, jossa asukkaat ovat pitkäaikaisesti kirjoilla kyseisessä huoneistossa.

14.3 Jos asukas vaihtuu kesken lämpötorjunnalle annetulle tyytyväisyys takuulle, takuu raukeaa uuden asukkaan saapumisesta lämpötorjuttuun huoneistoon.

15. VAKUUDET JA ENNAKKOMAKSUT

15.1. Vakuuksista sovitaan erikseen
15.2. Jos on otaksuttavissa, että ostajalla ei ole maksujen suoritusvalmiutta, myyjä on oikeutettu pyytämään ostajalta ennakkosuoritusta toimitettavista tavaroista tai vaatia, että ostaja asettaa vakuuden maksun suorittamisesta. Ennakkomaksut ja vakuudet tulee säilyttää myyjän muista varoista erillään siten, että ne ovat helposti yksilöitävissä.
15.3. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukauden yli sopimuksen mukaisen toimitusajan, kuitenkin siihen asti, kun sopimus on asianmukaisesti täytetty. Myyjän tulee toimituksen viivästyessä jatkaa vakuuden voimassaoloaikaa.

16. SafetyBuster-ludeturva

16.1. Ludeturva on voimassa 1 vuoden sopimuksen alkamispäivävästä. Sopimus uusiutuu automaattisesti vuosittain, ellei asiakas ilmoita ennen uutta alkavaa sopimuskautta ludeturvan purkamisesta. Ludeturvaa ei voi purkaa kesken sopimuskauden.

16.2. Sopimus katsotaan alkaneeksi 2kk maksupäivästä. Sopimuksessa on 2kk karenssiaika tilauksen maksupäivästä eteenpäin.

16.3 Bug Bustersilla on oikeus evätä SafetyBuster-ludeturvan hakemus niin halutessaan ilman perusteluja.

16.4 Bug Busters sitoutuu tekemään HeatBuster-ludetorjunnan asiakkaan sopimuksessa ilmoittamassa huoneistossa luteen näköhavaintoa vastaan (video elävästä luteesta asiakkaan kotona).

16.5 HeatBuster-lämpötorjunta tehdään Bug Bustersin määrittelemässä laajuudessa asiakkaan huoneistossa viimeistään 1-3 arkipäivän kuluessa asiakkaan ilmoitushetkestä lukien.

16.6 Jos asiakkaan huoneistoon on tullut luteita talon rakenteista, torjunta ei kuulu ludeturvan piiriin. Jos luteet leviävät kerrostalossa / rivitalossa / paritalossa naapurista toiseen, eli leviävät talon rakenteissa, kyse on aina taloyhtiön erikseen maksamasta palvelusta. Taloyhtiö on aina vastuussa kustannuksista, jos luteet leviävät taloyhtiön rakenteissa.

16.7 Jos ludeturva sopimus tehdään koko kerrostaloon, niin tällöin sopimukseen kuuluu kaikkien torjuttavien asuntojen HeatBuster-lämpökäsittely niihin huoneistoihin josta luteita löytyy ja joihin on tehty ludeturva sopimus. Sopimus ei kata yleisiä tiloja ellei niistä ole erikseen sovittu.

16.8 Jos taloyhtiössä ludeongelma on ollut olemassa ennen sopimuksen teko hetkeä, sopimus ei kata lämpötorjuntaa huoneistoihin eikä myöskään muihin tiloihin.

16.9 Asiakas sitoutuu noudattamaan myyjän toimittamia ohjeita ludetorjunnan yhteydessä. Jos myyjä joutuu tekemään asiakkaan puolesta esivalmisteluja joita asiakas ei ole tehnyt ohjeista huolimatta, myyjällä on oikeus periä korvausta siihen käytetystä ajasta hinnaston mukaisesti.

16.10 Asiakas vahvistaa ja vakuuttaa, että hänen asunnossaan ei ole luteita sopimusta tehdessään. Sopimus ei kata ludetorjuntaa asuntoon, jossa on luteita ennen sopimuksen voimaan astumista. Myyjä pystyy arvioimaan luteiden jättämistä jäljistä, koska luteet ovat asuntoon tulleet.

16.11 Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus ilman takaisinmaksu- ja/tai korvausvelvoitetta, jos tilaaja rikkoo räikeästi sopimusta yksipuolisesti.

16.12 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan muutostaan myyjälle. Ludeturva purkautuu asiakkaan muuttoon. Ludeturva ei siirry asiakkaan uuteen osoitteeseen vaan tällöin asiakkaan on ostettava uusi ludeturva uuteen osoitteeseen.

16.13 Myyjä sitoutuu muistuttamaan asiakastaan ludeturvan uusiutumisesta tarpeeksi ajoissa, jotta asiakas pystyy kohtuullisella ajalla perumaan ludeturva sopimuksen ennen uuden laskutuskauden alkua. Muistutus toimitetaan sähköisesti asiakkaalle joko sähköpostilla tai tekstiviestitse.

17. Pakastuspalvelu

17.1 Tilaamalla pakastuspalvelun verkkolomakkeen kautta on tilaus aina sitova. Jos asiakas peruu varauksen 3 vuorokautta ennen sovittua aikaa, voi peruutuksen tehdä veloituksetta. Muutoin peruutuksesta veloitetaan aina 50% tilauksen arvosta, myös siinä tapauksessa, että asiakas jättää tuomatta matkatavaroitaan pakastuspalveluumme sovittuna aikana. Peruutus katsotaan tapahtuneen asiakkaan puolelta, jos pakastettavaa irtaimistoa ei ole tuotu 3 päivän sisällä asiakkaan varaamasta ajankohdasta laskien.

17.2 Palvelumme hinta perustuu käytettävien pakastusarkkujen määrään. Jos asiakkaan matkatavarat eivät mahdu yhteen pakastusarkkuun, veloitamme asiakasta toteutuneiden pakastusarkkujen määrällä. Yhteen pakastearkkuun mahtuu 2 normaalin kokoista matkalaukkua sekä pieni käsimatkatavara (reppu yms). Pakastearkun sisämitat Korkeus : 69 cm, Leveys : 120 cm, Syvyys : 51 cm.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

18.1. Muilta osin sovelletaan kauppalakia

18.2. Sopimuksesta syntyneet riitaisuudet ratkaistaan myyjän valinnan mukaan joko välimiesoikeudessa tai myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.